Текст песни эжым найдал

28/06/2012 · Энхэ мyнхын аршаан тyгэс Эгээл нангин yлгы нютаг-Сэсэг набшаар надхан байдаг Сэлгеэ номин Согто-Хангил,Сокто-Хангил.